Via deze website proberen we U als sportvisser en of belangstellende voor de hengelsport van zoveel mogelijk informatie te voorzien over de vele aspecten die de hengelsport rijk is. We hopen dat deze informatie kan bijdragen om uw geliefde sport nog aantrekkelijker te maken. Op deze pagina uitleg over onze vereniging in het algemeen, plus de oprichting ervan in 1959.

Wie zijn wij.

Onze vereniging is opgericht in Oktober 1959 en we bestaan nu dus meer dan 50 jaar. We zijn niet de grootste maar wel een van de actiefste verenigingen in NOORD-LIMBURG.

We hebben een prachtig viswater waar de vereniging eigenaar van is.
We konden dit water in 1978 kopen van de gemeente Venray, deze mogelijkheid hebben we met beide handen aangegrepen. Het viswater ligt in een prachtige omgeving midden in natuurgebied "De Ballonzuil" te Venray. Daarom heeft ons viswater ook de naam gekregen van deze omgeving namelijk "De Ballonzuil". De naam de "Ballonzuil" is ontstaan toen er in het verre verleden eens een luchtballon een noodlanding moest maken en in dat gebied strande. Op de plaats waar deze luchballon indertijd terecht kwam staat ter herinnering een monument dat voor iedereen vrij toegankelijk is. Wilt u gewoon eens een dagje of misschien wel een hele week overdag komen vissen in onze vijver dan zijn daar dag- en /of weekvergunningen voor te verkrijgen bij ons wederverkooppunt.

Onze vijver is tevens aangepast voor de mindervalide vissers. Hiervoor zijn enkele prachtige steigers beschikbaar, die te bereiken zijn via een verhard klinkerpad, en er zijn voor deze mensen enkele aparte parkeerplaatsen beschikbaar.

Verder verzorgen we de uitgiften van vergunningen en vispassen voor onze leden. In de maand december krijgt ieder lid een overzicht van zijn / haar vergunningenpakket thuis gestuurd.
Diegene die een automatische incasso-opdracht hebben afgegeven hoeven verder niets te doen, het contributiebedrag wordt automatisch rond 15 december overgeboekt en deze leden ontvangen hun vergunningen vr aanvang van het nieuwe jaar in hun brievenbus. De leden die zelf voor de betaling van hun contributie zorg dragen krijgen hun vergunningen ook vr aanvang van het nieuwe jaar in hun brievenbus, mits zij het verschuldigde contributiebedrag voor 20 december overgeboekt hebben.

Zoals U wellicht al merkt we doen al het mogelijke om het onze leden naar hun zin te maken, en we doen er alles aan om te zorgen dat onze nieuwe leden zich snel thuis voelen bij onze vereniging. Mochten er vragen en of opmerkingen zijn kunt U altijd bij een van de leden van het bestuur terecht.


Eind 2005 zijn we begonnen met de herinrichting van onze visvijver. We hebben onze vijver toegankelijk gemaakt voor mindervalide mensen door het plaatsen van twee mindervalide vissteigers met toegangspad, en enkele speciale parkeerplaatsen voor deze mensen. Verder zijn er rond onze visvijver 35 houten vissteigers geplaatst voor de valide visser, en het talud is grotendeels opnieuw ingezaaid. Van nummer 1 t/m nummer 15 is een beschoeiing geplaatst ter bescherming van het talud. We hebben eind 2008 en begin 2009 weer nieuwe vis uitgezet in onze vijver, alles bij elkaar ruim 1500 kilo. Naar we hopen voelt u zich snel thuis aan onze vernieuwde visvijver.  

Het onderhoud van onze vijver wordt verzorgd door leden die zich vrijwillig en geheel belangeloos inzetten om van onze vijver een plekje te maken waar velen graag terugkomen om te genieten van de rust en de natuur. Hiervoor zijn wij als bestuur hun dan ook zeer dankbaar.

Het ontstaan van de H.S.V. “De Roerdomp”

De oprichting,

In oktober 1959 kwam men op het idee om tot het oprichten van een visvereniging te komen in de gemeente Venray. Een stel vissers uit Venray die elkaar regelmatig troffen aan de maas wilden in de toekomst samen blijven vissen binnen een vereniging. Men besloot om een keer bij elkaar te komen in een café om alles te bespreken en te komen tot een oprichting van een hengelsportvereniging. Ze kwamen de eerste keer bij elkaar in café Veerhuis{nu de Oldtimer} Wie waren ze? De volgende heren zijn de oprichters van onze vereniging Frans Hendriks, Math Bonants, Jeu Hendriks, Antoon Creemers en Teng Jacobs ze waren dus met vijf personen op dat moment, in die tijd was het verplicht om minimaal 6 personen te hebben om tot een oprichting van een vereniging te komen. In het café was toevallig de heer Sjeng Arts aanwezig die werd gevraagd of zijn naam gebruikt mocht worden zodat men tot een oprichting van de vereniging kon komen, voor een pintje had hij daar geen bezwaar tegen en zo kwam men tot de oprichting van onze vereniging.

De naam:

Nu had men een vereniging maar nog geen naam. Hoe moest de naam worden van de vereniging? Hier werd lang over nagedacht tot Jeu Hendriks met het voorstel kwam om de vereniging te noemen naar een vogel die er gevangen was bij een Ven in Castenray een kerkdorp van de gemeente Venray waarvan men hoopte dat men dit Ven als viswater in kon richten{naar later bleek was dit een ijdele hoop} De vogel die daar gevangen was is een Roerdomp, zo komen we dus aan de naam van onze vereniging.

Eerste bestuurders:

In de tussentijd was de heer Jaap Janssen ook lid geworden van onze vereniging en ging men het bestuur vormen, men vond het belangrijk dat er in het begin een voorzitter was en een secretaris/penningmeester, daar had men voorlopig genoeg aan. De eerste voorzitter van onze vereniging werd de heer Math Bonants{die in latere jaren mede oprichter werd van federatie de Vriendschap in NOORD-LIMBURG en voor de visserij in het algemeen zeer veel betekent heeft in het Limburgse}en de heer Jaap Jansen werd de eerst secretaris/penningmeester.

De eerste jaren:

We zijn in de analen van de vereniging gedoken en hebben gezocht naar de eerste notulen van de vereniging en hebben die kunnen achterhalen. Vanaf 1960 heeft men er voor gezorgd dat de notulen bewaard bleven en daarom willen we U de eerst officiële notulen van onze vereniging niet onthouden. Ze is hier te lezen.

Notulen jaarvergadering H.S.V. "DE ROERDOMP" 1960

Voorzitter Bonants opent de vergadering met een kort gebed en heet alle leden hartelijk welkom op deze vergadering, vooral alle nieuwe leden en spoort hen aan om vooral toch sportieve makkers van onze club te zijn. Hierna had de voorzitter goed nieuws voor onze vereniging namelijk dat wij het looprecht over de gronden langs de maas te Maashees van de eigenaren in pacht hebben gekregen en waarvoor onze hartelijke dank. Hij spoorde alle leden aan om toch vooral te zorgen dat er niets vernield wordt aan hekken en dergelijke want dan is alle moeite voor niets geweest. De voorzitter heeft fl.50,00 aangeboden aan de Maashese jeugd namens H.S.V. "De Roerdomp" als bijdrage voor de gekregen looprechten. Als ons ledenaantal boven de 50 komt zal voor ieder lid daarboven fl.01,00 extra worden betaald{er zijn op dit moment 31 leden} Dit wordt door de vergadering goedgekeurd. De lidmaatschap kaarten worden als bewijs van toegang erkend en moeten op aanvraag aan de daarvoor bevoegde personen direct worden getoond.
Hierop moet ook de geboorte datum van het lid staan vermeld. Er wordt besloten om alleen personen uit de gemeente Venray en uit Overloon als lid toe te laten. Hierna volgt de verkiezing van een nieuwe secretaris penningmeester wegens het bedanken van de heer J.Janssen als secretaris penningmeester wegens drukke werkzaamheden. De heer H.Theeuwen wordt gekozen als nieuwe secretaris penningmeester van de "Roerdomp" Hij dankt het bestuur en de leden voor het in hem gestelde vertrouwen, en zegt dat hij de belangen van de "Roerdomp" naar best vermogen zal behartigen. Bij verdere toeloop van leden zal deze functie worden gesplitst. De voorzitter dankt de scheidende secretaris/penningmeester voor het vele en goede werk wat hij voor onze vereniging heeft gedaan. Hierna kwam de tweede wedstrijd voor het koningsvissen ter tafel. De eerste wedstrijd was s'middags al gehouden met veel zin en weinig vis. De voorzitter vroeg of men de prijzen in geld wilde hebben, maar dit had men liever niet. Er wordt besloten om de tweede wedstrijdstrijd op 16 Juli s'-morgens om 05.00 uur te houden op Rieters weert te Maashees, waarbij dan tevens de prijzen van de eerste wedstrijd zullen worden uitgereikt. Deelnemers moeten zich iedere keer opgeven. Hierna volgt de rondvraag. De heer Theeuwen vraagt of men bordjes kan plaatsen aan de ingangen van de gronden van de maas. De voorzitter antwoordt dat dit al eerder gebeurd is door verschillende eigenaren. De heer Kessels vraagt of de mensen uit Helmond ook lid kunnen worden. Volgens de voorzitter wilde de eigenaren van de grond langs de maas dit niet hebben. De heer Kessels vroeg voor alle nog of men niet een uitstapje kan houden met daaraan een bezoek aan een groot concours te verbinden. Dit zou nog bekeken moeten worden, verder vraagt hij of de leden van 't-"Alvertje" uit Oostrum dezelfde rechten als wij hebben aan de maas. Dit wordt bevestigd door de voorzitter, daar onze leden door Oostrum ook netjes geholpen worden.
Na eerst de leden nog veel succes toegewenst te hebben op het koningsvissen sluit hij deze vergadering met gebed.